Jae genik+ monu komuiyaima y año komuiyaiño D+ga
Nagay+ no+ xima r+gota d+ga
Ka+ da+yano+ komuid+a uai
Mei+ xima r+gota d+ga daage
Iyoydey+ no+
Beno iya+kom+n+d d+ga daane k+ t+j+iri.

 

 

R+gon+a+uuirakomo cSecretaria de la Mujer
J+ague p+monamo ñu era+naiyena
Nuate na+rui+ Ben na+ra+
Sa+tren a+ray ka+mo ñue
Dago+ eroiyena ñue ka+ri rapue monaiyena